دیدنی ها
آخرین اخبار
پربازدید ها
مهمترین ها
ماهی خاویار- تاس ماهیان – ویژگیها ۱۸۶
تخم مرغ خوراكی- ویژگیها- طبقه بندی – بسته بندی ۲۱۹
تخم مرغ جوجه كشی ۲۲۰
كنسرو ماهی دود داده شده ۲۲۵
كنسرو ماهی در روغن ۲۴۵
گوشت مرغ و خروس كشته آماده به طبخ – ویژگیها ۲۸۴
گوشت گوسفند و بز – برش ۴۳۴
فرآورده های دامی و گیاهی – روش اندازه گیری ماده از ته ۴۵۷
دام های كشتاری – روش قضاوت بهداشتی روی لاشه و اعضاء در بازرسی پس از كشتار ۴۹۶
گوشت تازه گاو – برشها ۵۲۳
گوشت منجمد گاو – برشها ۵۲۴
خوراك مرغ – ویژگیها و روشهای آزمون ۶۰۵
گوشت قرمز و فرآورده های آن- روش نمونه برداری ۶۹۰
گوشت و فرآورده های آن – آماده كردن نمونه ۶۹۱
گوشت، ماهی، ماكیان و تخم مرغ – روش نگهداری مواد خوراكی در سردخانه، ۱ ۶۹۲
كنسرو میگوی منجمد – ویژگیها و روش آزمون ۷۱۰
كنسرو میگو در آب نمك – ویژگیها و روشهای آزمون ۷۱۳
گوشت و فرآورده های آن اندازه گیری كلرور ۷۴۱
گوشت و فرآورده های آن- اندازه گیری چربی تام ۷۴۲
گوشت و فرآورده های آن – اندازه گیری چربی آزاد ۷۴۳
گوشت و فرآورده های آن – اندازه گیری خاكستر کل ۷۴۴
گوشت و فرآورده های آن – اندازه گیری رطوبت(روش مرجع) ۷۴۵
گوشت و فرآورده های آن – اندازه گیری نیتریت ۹۲۳
گوشت و فرآورده های آن – اندازه گیری پروتیین تام ۹۲۴
گوشت و فرآورده های آن – تعیین نیترات- روش مرجع ۹۸۸
گوشت و فرآورده های آن – تعیین PH ۱۰۲۸
گوشت و فرآورده های آن – اندازه گیری ازت در گوشت(روش مرجع) ۱۰۲۹
فرآورده های گوشتی – روش اندازه گیری نشاسته ۱۰۳۰
گوشت و فرآورده های گوشتی (پس از هضم) – اندازه گیری فسفر ۱۱۳۴
گوشت بوقلمون كشته آماده به طبخ – ویژگیها ۱۲۰۱
گوشت مرغ و خروس – قطعه بندی ۱۲۵۱
كشتارگاه – مسیر كشتار و بازرسی بهداشتی طیور – پیش از كشتار و نحوه قضاوت بهداشتی ۱۷۱۱
گوشت بوقلمون – قطعه بندی ۱۷۵۴
مرغ بریان – ویژگی ها، شرایط آماده كردن (بسته بندی شده) ۱۸۰۷
بسته بندي – قوطیهای فلزی جهت بسته بندی كنسرو ماهی تن ۲۱۴۷
بسته بندی گوشت قرمز فشرده – قوطیهای فلزی – ویژگیها ۲۱۵۰
سوسیس و كالباس – ویژگیها و روشهای آزمون ۲۳۰۳
همبرگر خام منجمد – ویژگیها ۲۳۰۴
كشتارگاه طیور – ویژگیهای پودر بقایای كشتارگاه ۲۳۸۹
گوشت – میکروبیولوژی- حد مجاز آلودگیها ۲۳۹۴
ماهی و میگو – میکروبیولوژی- ویژگیها ۲۳۹۴-۱
پودر صدف – ویژگیها و روشهای آزمون ۲۴۷۳
تخم مرغ – ویژگیهای پودری ۲۴۸۷
مرغ منجمد – ویژگیها ۲۵۱۸
گوشت – روش تشخیص و اندازه گیری آنتی بیوتیكها ۲۸۶۴
كنسرو ماهی كلیكا – ویژگیها ۲۸۶۹
كنسرو ماهی تن در روغن – ویژگیها و روشهای آزمون ۲۸۷۰
تخم مرغ – ویژگی ها و روش های آزمون زرده خشك ۲۹۶۴
ماهی و فرآورده های آن – آیین كار انجماد و نگهداری – واژه نامه ۲۹۷۰-۱
ماهی و فرآورده های آن – آیین كار انجماد و نگهداری در دریا ۲۹۷۰-۲
ماهی و فرآورده های آن – آیین كار انجماد و نگهداری در ساحل ۲۹۷۰-۳
گوشت قرمزءطیور و آبزیان- آئین کار بهداشتی و تعیین نقاط کنترل بحرانی در واحدهای فرآوری ۲۹۷۱
كنسرو ماهی ماكرل در روغن یا سس (نوعی قباد) – ویژگیها و روشهای آزمون ۳۰۳۳
میگوی منجمد شده به روش سریع – ویژگی ها و روشهای آزمون ۳۱۵۰
گوشت قرمز منجمد – ویژگیها ۳۲۲۸
كنسرو ماهی ساردین – ویژگیها و روشهای آزمون ۳۳۰۴
پلی فسفات در گوشت و فرآورده های آن – روش آزمون ۳۴۰۸
گوشت – هیدروكسی پرولین در گوشت و فرآورده های آن ۳۴۰۹
كنسرو ماهی كیلكا در سس- ۳۴۱۱
تخم مرغ خوراكی – آیین كار نگهداری، پخش و عرضه ۳۴۹۶
بازرسی فنی بهداشتی مرغ و خروس پیش و پس از كشتار – آیین كار ۳۴۹۹
تخم مرغ جوجه كشی – آیین كار آماده سازی و نگهداری ۳۶۶۲
تخم مرغ خوراكی – روش نمونه برداری ۳۶۷۲
جوجه یكروزه تا ۳ هفته گوشتی و تخم گذار – آیین كار پرورش و نگهداری ۳۶۷۳
مرغ و خروس – واژه نامه ۳۶۷۴
تخم مرغ خوراكی – آیین كار آماده سازی و نگهداری ۳۶۷۶
طیور – آیین كار بسته بندی و نشانه گذاری گوشت ۳۸۳۵
طیور – آیین كار نگهداری، پخش و عرضه گوشت ۳۸۳۶
طیور – درجه بندی گوشت مرغ ۳۸۳۷
گوسفند و بز – آیین كار نگهداری پخش و عرضه كله پاچه ۴۰۱۰
گوسفند و بز – آیین كار بسته بندی و نشانه گذاری كله و پاچه ۴۰۱۱
گوسفند و بز – آیین كار آماده سازی كله و پاچه ۴۰۱۲
گاو – آیین كار آماده سازی کله ۴۰۱۸
فرآورده های گوشتی – روش تعیین مقدار نشاسته (بدون استفاده از الكل) ۴۱۰۵
ماهی كیلكا – خمیر خام – ویژگیها – بسته بندی، روشهای آزمون ۴۱۴۱
گوشت كله، زبان و مغز گاو – آیین كار بسته بندی و نشانه گذاری ۴۲۷۲
گوشت كله، زبان و مغز گاو – آیین كار نگهداری، پخش و عرضه ۴۲۷۳
گوشت گوسفند و بز – طبقه بندی لاشه و درجه بندی ۴۲۷۴
گوشت گوسفند و بز – آیین كار بسته بندی و نشانه گذاری ۴۲۷۵
گوشت گوسفند و بز – آیین كار قطعه بندی لاشه ۴۲۷۶
گوسفند و بز – آیین كار كشتار ۴۲۷۷
كنسرو ماهی تن و لوبیا چیتی در سس گوجه فرنگی – ویژگیها و روشهای آزمون ۴۴۷۴
گوشت گوسفند و بز – آیین كار نگهداری، پخش و عرضه ۴۵۱۵
بازرسی فنی و بهداشتی گوسفند و بز زنده، پیش از كشتار در كشتارگاه – آیین كار ۴۵۱۶
بازرسی فنی بهداشتی لاشه گوسفند و بز، پس از كشتار در كشتارگاه – آیین كار ۴۵۱۷
گوشت منجمد گاو و گاومیش – آیین كار بسته بندی و نشانه گذاری ۴۵۳۶
گوشت گاو و گاومیش – آیین كار قطعه بندی لاشه ۴۵۳۷
گوشت تازه گاو و گاومیش – آیین كار بسته بندی و نشانه گذاری ۴۵۳۸
گاو و گاومیش – آیین كار كشتار ۴۵۳۹
گوشت گاو و گاومیش – آیین كار پخش و عرضه ۴۶۰۷
گوشت گاو و گاومیش – آیین كار نگهداری ۴۶۰۸
گوشت گاو و گاومیش – درجه بندی ۴۶۰۹
گوشت گاو و گاومیش – طبقه بندی لاشه ۴۶۱۰
گوشت گوسفند و بز – آیین كار مهر كردن لاشه ها ۴۶۱۱
گوشت – اصول و شرایط مهر كردن لاشه های گوسفند یا بز و گاو و یا گاومیش ۴۶۱۲
گوشت – ویژگی ها و شرایط مهر و استامپ ۴۶۱۳
گوشت – آیین كار مهر كردن لاشه های گاو و گاومیش ۴۶۱۴
كباب كوبیده – ویژگیها و روشهای آزمون- ۴۶۲۲
گوشت و فرآورده های آن – روشهای آزمون میكروبی – شمارش سود و موناسها ۴۷۹۱
گاو و گاومیش – آیین كار پوست كنی لاشه ها پس از كشتار ۴۸۲۸
گوسفند و بز – آیین كار پخش و عرضه دل، جگر، قلوه ۴۸۲۹
گوسفند و بز – آیین كار نگهداری دل و جگر و قلوه ۴۸۳۰
گوسفند و بز – آیین كار بسته بندی و نشانه گذاری دل، جگر و قلوه ۴۸۳۱
گوسفند و بز – آیین كار آماده سازی دل، جگر و قلوه ۴۸۳۲
گوسفند و بز – آیین كار پوست كنی لاشه ها پس از كشتار ۴۸۳۳
مرغ و خروس زنده مناسب برای كشتار – شرایط و ویژگی ها ۴۸۳۴
گوشت تازه گاو یا گاومیش مناسب برای مصرف خوراك انسان – درجه بندی ۴۸۴۶
گوشت تازه مرغ مناسب برای مصرف خوراك انسان – درجه بندی ۴۸۴۷
گوشت تازه گوسفند یا بز مناسب برای مصرف خوراك انسان – درجه بندی ۴۸۵۰
گوشت گوسفند و بز – قطعه های استاندارد ۴۸۵۲
كنسرو مرغ – ویژگیها ۴۸۵۴
گوشت گاو و گاومیش – قطعه های استاندارد ۴۸۷۴
گوشت و فرآورده های آن – روشهای آزمون میكروبی شمارش سود و موناس ۴۹۲۴
كنسرو ماهی آزاد پرورشی در روغن ۵۰۰۵
تخم مرغ و فرآورده های آن – آیین كار بهداشتی فرآورده های تخم مرغ ۵۰۱۳
آنزیم رنت – اندازه گیری مقدار كایموسین و پپسین گاوی به روش كروماتوگرافی ۵۰۱۴
گوشت طیور – آیین كار بهداشت فردی كاركنان محل های آماده سازی و فرآوری ۵۰۳۶
گوشت طیور – آیین كار بهداشتی آماده سازی و فرآوری ۵۰۳۷
گوشت طیور – آیین كار بهداشتی وسایل و تجهیزات آماده سازی و فرآوری ۵۰۳۸
گوشت – روش نمونه برداری از محصولات گوشت قرمز و گوشت ماكیان برای اندازه گیری باقی ماده سموم آفت كش ۵۰۵۹
گوشت و فرآورده های آن شمارش كیك ها و مخمرهای روش شمارش پر گنه ۵۲۳۱
گوشت و فرآورده های آن – بروكوتریكس ترموسفاكت به روش شمارش پر گنه ۵۲۳۶
كنسرو سوسیس در سس گوجه فرنگی – ویژگیها و روشهای آزمون ۵۲۴۲
كنسرو سوسیس در آب نمك ویژگیها و روشهای آزمون ۵۳۶۲
كنسرو و قلیه ماهی تن – ویژگیها ۵۴۳۲
مرغ تازه – قطعه های استاندارد گوشت ۵۵۱۵
مرغ – آیین كار بسته بندی و نشانه گذاری گوشت شنیتسل ۵۵۱۶
مرغ تازه – آیین كار آماده سازی اندرونه خوراكی – جگر ۵۵۱۷
مرغ – آیین كار آماده سازی گوشت شنیتسل ۵۵۱۸
جوجه كبابی – آیین كار بسته بندی و نشانه گذاری گوشت ۵۵۱۹
جوجه كبابی – آیین كار بسته بندی و نشانه گذاری گوشت ۵۵۲۰
مرغ تازه – آیین كار آماده سازی پا ۵۵۲۱
مرغ تازه – آیین كار آماده سازی اندرونه خوراكی – دل ۵۵۲۲
مرغ – آیین كار آماده سازی اندورنه خوراكی – سنگدان ۵۵۲۳
مرغ تازه – آیین كار برش های كامل لاشه ۵۵۲۴
ماهی دودی – ویژگیها و روشهای آزمون ۵۵۵۸
مرغ برگر – آیین كار بسته بندی و نشانه گذاری ۵۵۹۰
مرغ برگر – آیین كار آماده-سازی- ۵۵۹۴
گوشت و استخوان – پودر – ویژگیها و روش های آزمون ۵۵۹۷
ماهی تازه – ویژگیها ۵۶۲۳
ماهی شور – ویژگیها و روشهای آزمون ۵۶۲۴
ماهی كیلكا پاك شده – بصورت منجمد – ویژگیها و روشهای آزمون ۵۶۲۵
خاویار – تاسماهیان – كارگاههای استحصال و عمل آوری – آیین كار ۵۶۴۰
آبزیان – استقرار سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط كنترل بحرانی HACCP در واحدهای فرآوری كنسرو آبزیان ۵۷۱۲
گوشت بوقلمون ۵۷۴۹
میگوی تازه – آماده سازی ، طبقه بندی، بسته بندی و نشانه گذاری ۵۷۵۰
ماهی – برش های لاشه كامل ماهی تازه ، نوع قطعه ها و آماده سازی گوشت ۵۷۵۱
ماهی – آیین كار نگهداری، پخش و عرضه گوشت ۵۷۵۲
گوشت عمل آوری شده گاو و گوسفند – ویژگیها و روشهای آزمون ۵۷۵۳
ماهي شور – آيين كار واحدهاي توليدي ۵۷۶۷
فیش برگر- ویژگیها و روشهای آزمون ۵۸۴۹
گوشت و فرآورده های گوشتی – كنسرو كالباس – ویژگیها و روشهای آزمون ۵۸۵۱
آب معدنی – روش آزمون میكروبیولوژی ۵۸۶۹
كنسرو – میگو در سس گوجه فرنگی ۵۸۷۶
تخم مرغ – پودر سفیده – ویژگیها و روشهای آزمون ۵۹۴۹
فرآورده هاي غذايي – دريايي – آيين كار پاك كردن بهداشتي نمودن واحدها و تجهيزات فرآوري ۶۰۹۶
كنسرو و اویشكا ماهی كپكا – ویژگیها و روشهای آزمون ۶۱۰۲
گوشت – سیستم تجزیه و تحلیل خطر و طراحی نقاط كنترل بحرانی(HACCP) در واحدهای تولیدی – فرآوری كامل (تولید بسته بندی و نشانه گذاری) گوشت قرمز و طیور آیین كار ۶۱۵۲
گوشت – سیستم تجزیه و تحلیل مخاطرات،نقاط كنترل بحرانی(HACCP) در واحدهای تولیدی – فرآوری كامل گوشت قرمز و گوشت طیور(تولید،بسته بندی،نشانه گذاری) قطعه بندی – آیین كار ۶۱۶۵
كشتار طیور – سیستم تجزیه و تحلیل مخاطرات،نقاط كنترل بحرانی(HACCP) در واحدهای تولیدی – فرآوری كامل گوشت قرمز و گوشت طیور ۶۱۶۶
كنسرو زبان (گاو-گوسفند-بز) در آب پاچه-ویژگیها و روشهای آزمون ۶۱۷۸
تخم ماكیان – ویژگیها و روشهای آزمون میكروبی ۶۲۰۳
تخم مرغ – مايع يخ زده – ويژگيها و روشهاي آزمون ۶۶۹۷
ماهي،فيله استيك تند يخ زده–ويژگيها و روش هاي آزمون ۶۷۱۹
گوشت و فرآورده هاي گوشتي–اندازه گيري كلرامفنيكل به روش كروماتوگرافي مايع-روش آزمون ۶۷۵۸
گوشت و فرآورده هاي گوشتي – روشهاي پاكسازي و بهداشتي كردن كارخانه و تجهيزات – آئين كار بهداشتي ۶۷۹۶
كنسرو ماهيان خاوياري ـ  ويژگيها و روشهاي آزمون ۶۸۱۰
ماهيان استخواني- اشبل عمل آوري شده ويژگيها و روشهاي آزمون ۶۸۱۱
ميوه ها و سبزيها – لواشك ميوه – آئين كارتوليد ۶۹۳۶
گوشت و فرآورده هاي آن – مرغ برگر خام منجمد – ويژگيها ۶۹۳۷
گوشت و فرآورده هاي آن – كباب لقمه خام منجمد ( گوشت قرمز و مرغ ) – ويژگيها ۶۹۳۸
گوشت و فرآورده هاي آن-اندازه گيريL(+)گلوتاميك اسيد-روش مرجع-روش آزمون ۶۹۵۱
ماهي و فرآورده هاي آن-كنسرو ماهي تن در آب نمك-ويژگيها ۶۹۵۲
خوراك دام – اندازه گيري زيرالنون به روش كروماتوگرافي لايه نازك – روش آزمون ۷۱۳۵
ماهيان  سخت پوستان و نرمتنان – راهنماي ارزيابي حسي در آزمايشگاه ۷۴۳۱
گوشت و فرآورده هاي آن – شاه ميگو – آيين كار فرآوري و عمل آوري ۷۵۱۱
خوراك دام ، طيور و ابزيان – دي كلسيم فسفات – آيين كار توليد ۷۵۷۶
كنسرو نيزه ماهي در روغن(كنسرو ماهي بادبان و مارلين ماهي) – ويژگيها و روشهاي آزمون ۷۶۳۴
466 views