دیدنی ها
آخرین اخبار
پربازدید ها
مهمترین ها
كاكایو- پودر- ویژگیها و روشهای آزمون ۳۸۳
قهوه خام – ویژگیهاي دانه ۵۸۹
چای – روشهای آزمون ۶۲۳
چای – نمونه برداری و روش آزمون ۶۲۴
چای کیسه ای- بسته- ویزگیها و روشهای آزمون ۲۵۰۶
چای سیاه كیسه ای – ویژگی ها و روشهای آزمون ۳۱۱۹
كاكائو – ویژگی های و روشهای آزمون دانه ۳۲۰۸
چای – روش تهیه نمونه نرم شده و اندازه گیری ماده خشك آن ۳۲۷۲
چای – روش اندازه گیری خاكستر كل ۳۲۷۳
چای – روش اندازه گیری قلیاییت خاكستر محلول در آب ۳۲۷۴
چای – روش اندازه گیری خاكستر محلول و نامحلول در آب ۳۲۷۵
چای – روش اندازه گیری افت جرمی در ۱۰۳ درجه سلسیوس ۳۲۷۶
چای – روش اندازه گیری خاكستر نامحلول در اسید ۳۲۷۸
كاكایو – پودر – ویژگیهای میكروبیولوژی و بهداشتی ۳۳۰۷
قهوه خام – دانه بسته بندی شده – روش نمونه برداری ۳۳۰۹
چای – روش اندازه گیری عصاره آبی ۳۳۲۰
قهوه خام – رطوبت دانه – روش اندازه گیری روزمره ۳۳۲۱
قهوه – كافیین – روش اندازه گیری (روش مرجع) ۳۳۲۲
قهوه خام – دانه – روش تعیین اندازه بطریق الك كردن دستی ۳۳۲۳
قهوه خام – رطوبت دانه – روش اندازه گیری (روش مرجع) ۳۳۲۴
قهوه خام – دانه – روشهای بازرسی چشمی و پویایی و تعیین مواد خارجی و عیوب ۳۳۲۵
قهوه فوری – روش اندازه گیری اندازه ذرات ۳۳۴۳
قهوه فوری – روش اندازه گیری ماده غیرمحلول ۳۳۴۴
قهوه فوری – روش اندازه-گیری روانی و جرم حجمی ۳۳۴۵
قهوه فوری بسته بندی شده در بسته های آستردار نمونه برداری ۳۳۴۶
چای – كافیین – روش آزمون ۳۳۹۳
چای – فیبر خام – روش اندازه گیری ۳۳۹۴
كاكایو – دانه – نمونه برداری ۳۴۴۵
چای سیاه – واژه نامه ۳۵۹۹
قهوه فوری – ویژگیها و روشهای آزمون ۳۶۲۳
قهوه خام – آماده سازی نمونه برای آزمون های حسی ۴۰۸۵
قهوه خام بسته-بندی شده در كیسه – راهنمای انبارداری و ترابری ۴۰۸۶
چای فوری خشك – اندازه گیری چگالی توده نفشرده (ریزش آزاد) و فشرده ۴۱۰۰
چای فوری خشك – اندازه گیری – مقدار رطوبت كاشه جرمی در ۱۰۳ (درجه سلسیوس) ۴۱۰۱
چای فوری خشك – اندازه گیری خاكستر كل ۴۱۰۲
چای فوری خشك – نمونه برداری ۴۱۰۳
چای فوری خشك – ویژگیها ۴۱۰۴
قهوه بو داده و ساییده – ویژگیها و بسته بندی ۴۳۸۸
قهوه خام – نمودار مرجع برای تعیین عیوب ۴۴۱۸
چای – كیسه های كاغذ چای برای ترابری با بارپا (پالت) و كانتینر – ویژگیها و روشهای آزمون ۴۴۹۳
كرمهای كاكایویی – ویژگیها و روشهای آزمون ۴۷۰۱
چای كیسه ای – روش آزمون رخنه پذیری لایه بازدارنده كیسه های كاغذی چای – اندازه گیری كلروفیل ها و كلر و آنیسول ها با گاز كروماتوگراف ۵۲۲۴
چای – برگ سبز چای – درجه بندی و روش آزمون- ۵۳۵۹
چای – نامهای بازرگانی- ۵۳۶۰
چای – روش طبقه بندی چای بر حسب اندازه ذرات ۵۵۰۸
چای – بسته بندی-، نشانه گذاری و ترابری ۵۶۰۷
چای – روش تهیه نوشابه چای برای ارزیابی چشایی ۵۶۰۸
چای سیاه – ویژگیها ۵۹۳۳
قهوه بو داده و ساییده – اندازه گیری میزان رطوبت به روش كارل فیشر ۶۰۰۲
چای – آیین كار بهداشتی تولید،بسته بندی و نگهداری ۶۱۶۱
321 views