دیدنی ها
آخرین اخبار
پربازدید ها
مهمترین ها
آدامس – ویژگیها ۸
بیسكویت – ویژگیها ۳۷
نشاسته خوراكی – نمونه برداری و آزمون ۳۸۱
شیرینی – ویژگیها و نمونه برداری انواع شیرینی ۴۰۷
شیرینی- ویفر – ویژگیها ۵۹۲
گلوكز مایع – ویژگیها و روشهای آزمون ۶۲۱
تافی و آب نبات – ویژگیها و روشهای آزمون ۷۱۱
نبات – روشهاي آزمون ۷۳۹
آدامس – روشهای آزمون ۷۵۹
نقل خلال بادام خوشبو – ویژگیها و روشهای آزمون ۱۷۲۴
نان برنجی – ویژگیها و روشهای آزمون ۱۸۱۹
شیرینی و قنادی – میکروبیولوژی- ویژگیها ۲۳۹۵
عسل – دستگاه استخراج كننده عسل از قاب ۲۵۵۵
سوهان – ویژگیها و روشهای آزمون ۲۶۱۲
گزانگبین – ویژگیها و روش آزمون ۲۶۱۹
نشاسته – ویژگی ها و روش های آزمون میكروبیولوژیكی ۲۸۴۳
شیرینی- گز بدون گزانگبین – ویژگی ها و روشهای آزمون ۳۰۲۳
شیرینی- گز گزانگبینی – ویژگی ها و روشهای آزمون ۳۰۲۴
گلوكز مایع – نمونه برداری ۳۳۶۱
گلوكز مایع – انیدرید سولفورو (۲SO) – روش اندازه گیری ۳۳۹۵
گلوكز مایع – روش اندازه گیری مس ۳۴۱۷
گلوكز مایع – روش اندازه گیری سرب ۳۴۱۸
گلوكز مایع – ماده خشك تام (با استفاده از گرمخانه و كمك صافی) – روش اندازه گیری ۳۴۳۹
شیرینی های آردی – ویژگیها ۳۴۹۳
قند و شکر- ویژگیها و روشهای آزمون میكروبیولوژی ۳۵۴۴
گلوكز مایع – روش تعیین ارسنیك ۳۵۹۸
شیرینی و قنادی – تعریف و تقسیم-بندی علمی، صنعتی ۳۶۲۹
گلوكز مایع – روش اندازه گیری خاكستر سولفاته ۳۶۶۱
قند كلوخه – ویژگیها و روشهای آزمون ۳۶۶۶
قند كله – ویژگیها و روشهای آزمون ۳۶۸۰
كراكر – ویژگیها ۳۶۸۲
نشاسته – اندازه گیری قدرت كاهندگی و معادل دكستروز در فرآورده های آبكافت شده نشاسته به روش سنجش ثابت لین وانین ۳۶۸۳
گلوكز مایع – اندازه گیری معادل دكستروز در گلوكز مایع به روش لین وانین با حجم ثابت ۳۶۸۴
نشاسته، مشتقات و فرآورده های جانبی – واژه نامه ۳۶۹۱
گلوكز مایع – اندازه گیری ماده خشك به روش گرمخانه خلاء ۳۷۵۱
گلوكز مایع – اندازه گیری ماده خشك به روش ضریب شكست ۳۷۵۲
دكستروز – اندازه گیری كاهش جرمی به روش خنك كردن در گرمخانه خلا ۳۷۵۳
قند و شكر، روش اندازه گیری نیروی هیدروژن (پی-اچ-) ۴۳۸۶
نشاسته و فرآورده های مشتق از آن – اندازه گیری كلرور به روش پتانسیومتری ۴۳۸۷
شكر خام، شكر قهوه ای، شربت رقیق، شربت غلیظ و ملاس – اندازه گیری خاكستر سولفاته ۴۳۹۸
قند و شكر – اندازه گیری قندهای انورت با روش EDTA (نایت و آلن) ۴۳۹۹
شكر تصفیه شده – اندازه گیری مس در فرآورده ها به روش رنگ سنجی ۴۴۰۰
نشاسته – فرآورده های آبكافتی – روش اندازه گیری آب به روش اصلاح شده كارل فیشر ۴۴۰۱
شكر تصفیه شده – اندازه گیری ارسنیك در فرآورده ها با شیوه رنگ سنجی ۴۴۰۲
شكر سفید – اندازه گیری درصد ساكارز به روش پلاریمتری برانشویك ۴۵۲۲
سوربیتول در فرآورده های رژیمی – روش اندازه گیری ۴۶۳۰
نشاسته و فرآورده های آن – اندازه گیری فسفر كل به روش بیناب سنجی- ۴۶۳۳
نشاسته و فرآورده های آن – اندازه گیری مقدار ازت به روش كیلدال و با شیوه بیناب سنجی- ۴۶۳۴
شكر و فرآورده های آن – اندازه گیری سرب به روش رنگ سنجی ۴۶۵۵
ملاس – اندازه گیری ساكارز ظاهری به روش پلاریزاسیون مضاعف ۴۷۰۲
كارامل – ویژگیها ۴۷۰۸
نشاسته – اندازه گیری خاكستر ۴۷۲۶
نشاسته و فرآورده های آن – اندازه گیری مقدار پی اچ و اسیدیته ۴۷۲۷
نشاسته و فرآورده های آن – اندازه گیری ازت به روش كیلدال با شیوه عیارسنجی ۴۷۲۸
نشاسته و فرآورده های آن – اندازه گیری مقدار دی اكسید گوگرد به روش های اسید سنجی و كدورت سنجی ۴۷۲۹
ملاس نیشكر و شربت های تصفیه شده – اندازه گیری قندهای احیاكننده به روش حجم ثابت لین وانیون ۴۷۸۱
نشاسته – اندازه گیری رطوبت به روش خشك كردن در گرمخانه ۴۷۹۷
نشاسته طبیعی یا اصلاح شده – اندازه گیری مقدار چربی تام ۴۷۹۸
شكر خام و فرآورده های فرآیند نیشكر – اندازه گیری قندهای كاهنده به روش حجم ثابت لین واینون ۴۷۹۹
شكر تصفیه شده و محلولهای قندی – اندازه گیری آهن به روش رنگ سنجی ۴۸۰۰
نشاسته و فرآورده های آن – مقدار فلزات سنگین اندازه گیری آرسنیك به كمك بیناب سنجی ربایش اتمی ۴۹۲۶
شكر خام – اندازه گیری خاكستر بروش هدایت الكتریكی در شكر خام، شكر قهوه ایی، شربت خام، شربت غلیظ و ملاس. ۵۱۸۶
شكر خام – اندازه گیری رنگ محلول ۵۱۹۳
شكر خام – اندازه گیری رنگ محلول ۵۱۹۳
شكر خام – اندازه گیری رطوبت به وسیله خشك كردن ۵۱۹۴
ملاس – اندازه گیری ماده خشك و رطوبت به روش آمیختن با شن و خشك كردن در خلا ۵۱۹۵
ملاس – اندازه گیری ماده خشك ظاهری (درجه بریكس) با كاربرد هیدرومتر (چگالی سنج) ۵۱۹۶
نشاسته خوراكی آرد گندم – آیین كار بهداشتي توليد ۵۲۵۷
شیره خرما – آیین كار روش و شرایط بهداشتی تولید ۵۲۵۹
شیرینی- گز – آیین كار بهداشتی تولید ۵۲۶۱
شیرینی – كلمپهCOLOMPEH – ویژگیها ۵۳۱۵
نشاسته طبیعی – اندازه گیری مقدار نشاسته بروش پلاریمتری ۵۳۴۱
نشاسته و مشتقات آن – اندازه گيري مقدار جيوه بوسيله طيف سنجي جذب اتمي ۵۳۴۶
شكر سفید – اندازه گیری مواد نامحلول به كمك صافی غنایی ۵۳۶۱
نشاسته و فرآورده های آن – مقدار فلزات سنگین – اندازه گیری مقدار سرب بروش بیناب سنجی ربایش اتمی بوسیله گداختن الكتریكی ۵۴۲۷
نشاسته و فرآورده های آن – اندازه گیری مقدار سرب به روش بیناب سنجی ربایش اتمی به وسیله گداختن الكتریكی ۵۵۱۳
نشاسته های مورد استفاده در برچسب های راهنمایی و توضیح دهنده كالاهای نساجی ۵۶۲۲
حلوای هویچ – ویژگیها و روشهای آزمون ۵۶۹۲
حلوای گردویی – ویژگیها و روشهای آزمون ۵۶۹۳
شيريني – كماج سن – ویژگیها و روشهای آزمون ۵۷۷۳
خوراك دام – اندازه گیری نشاسته به روش پلاریمتری – روش آزمون ۵۸۳۵
شیرینی- گز – واحدهای تولیدی و بسته بندی – آیین كار بهداشتی ۵۸۶۳
نوشابه ها – فشرده آب شاه توت ویژگیها ۵۸۷۹
شیرینی- پشمك – ویژگیها و روشهای آزمون ۶۰۸۴
شكر- آيين كارتوليد ۶۷۶۳
چغندر قند – اندازه گيري درصد قند به روش سرد ، با بكار بردن شفاف كننده سولفات آلومينيم – روش آزمون ۶۸۹۵
شكر و فرآورده هاي آن- اندازه گيري درجه پلاريزاسيون شكر خام – روش آزمون ۶۸۹۷
نشاسته و مشتقات آن – تعيين درصد گروه هاي كربوكسي متيل در نشاستة تغيير يافته – روش آزمون ۶۹۹۹
آدامس – راهنماي استقرار سيستم تجزيه و تحليل خطر نقاط بحراني (HACCP) – آيين كار ۷۵۷۳
شكر خام – اندازه گيري دكستران در شكر خام به روش كدورت سنجي ۷۵۷۷
شكر خام – اندازه گيري قندهاي كاهنده در شكر خام به روش لوف شورل ۷۵۷۸
عسل – ويژگي ها و روشهاي آزمون ميكروبيولوژي ۷۶۱۰
فرآورده قنادي – حلواي سياه – ويژگيها و روشهاي آزمون ۷۶۳۰
نشاسته تغيير شكل يافته-اندازه گيري ميزان استيل-روش آنزيمي ۷۷۷۳
شربت اينورت-ويژگي ها ۸۰۲۵
536 views