دیدنی ها
آخرین اخبار
پربازدید ها
مهمترین ها
آزمون حسی – روش تشخیص ارزیابی میزان احساس طعم در مواد خوراكی ۲۴۴۲
آزمون حسی – روش شناسایی – آزمایش قیاس جفتی ۲۹۸۱
آزمون حسی : راهنمای عمومی برای طرح اطاقهای آزمایشگاهی- ۳۴۲۲
آزمون حسی : روش شناسی – روش سه وجهی (سه تایی-) ۳۴۲۳
آزمون حسی – راهنمای كلی شناخت روشهای آزمون حسی ۳۴۴۲
آزمون حسی – ارزیابی فرآورده های خوراكی با روشهای مقیاسی ۳۴۴۳
آزمون حسی-، روش-شناسی-، روشهای نمودار، تشخیص عطر و طعم- ۳۵۸۰
آزمون حسی – دستگاهها و لیوان برای آزمون چشایی فرآورده های مایع ۳۵۸۱
آزمون های محیطی -روش های اساسی – قسمت دوم-: راهنمایی در مورد آزمون پرتو خورشیدی ۳۷۰۵
آزمون حسی و راهنمای تهیه نمونه هایی كه آزمون مستقیم حسی آنها انجام پذیر نمی باشد. ۳۷۲۰
قهوه خام – آماده سازی نمونه برای آزمون های حسی ۴۰۸۵
آزمون حسی – روش شناسایی، آزمون نمونه الف – آزمون نمونه غیر الف ۴۳۵۷
آزمون حسی – روش شناسی – رده بندی ۴۳۵۸
شيرو فرآورده هاي آن- ارزیابی حسی شیر مایع – روش آزمون ۴۹۳۶
شيرو فرآورده هاي آن-ارزیابی حسی بستنی – روش آزمون ۴۹۳۷
شيرو فرآورده هاي آن-ارزیابی حسی پنیر – روش آزمون ۴۹۳۸
شيرو فرآورده هاي آن-خامه شیر – روش ارزیابی حسی ۴۹۳۹
شيرو فرآورده هاي آن-ارزیابی حسی فرآورده های تخمیر شده شیر – روش آزمون ۴۹۴۰
آزمون حسی – راهنمای كلی شناخت ۴۹۸۶
آزمون حسی – راهنمای كلی برای گزینش – ، آموزش و نظارت بر ارزیابیها – بخش دوم : كارشناسان ۴۹۸۷
آزمـون حسي ـ ارزيـابي رنگ مـواد غـذايي ـ راهنـماي عمومي و روش آزمـون ۶۹۳۳
تجزيه و تحليل حسي-روش هاي ارزيابي تغييرات بو و مزه ماده غذايي ناشي از بسته بندي ۷۶۸۵
474 views