دیدنی ها
آخرین اخبار
پربازدید ها
مهمترین ها
حبوبات-عدس – ویژگیها و روشهای آزمون      ۲۷
حبوبات- لوبیا – ویژگیها و روشهای آزمون      ۳۸
غلات و فرآورده های آن- جو- ویژگیها و روشهای آزمون ۴۷
كنسرو میوه و سبزی – مقررات عمومی   ۴۸
حبوبات- نخود – ویژگیها و روشهای آزمون  ۹۶
حبوبات- لپه – ویژگیها و روشهای آزمون  ۹۷
حبوبات- باقلای خشك – ویژگیها و روشهای آزمون  ۹۸
حبوبات- ماش – ویژگیها و روشهای آزمون  ۹۹
آرد گندم – ویژگیها و روشهای آزمون  ۱۰۳
گندم – ویژگیها   ۱۰۴
برنج – ویژگیها و روشهای آزمون   ۱۲۷
حبوبات و بقولات – طرز تعیین وزن ۱۰۰۰ دانه   ۱۷۲
ماكارونی – ویژگیها و روشهای آزمون   ۲۱۳
گلوتن گندم- نمونه برداری و روشهای آزمون  ۱۳۰۱
رشته آشی و پلویی – ویژگیها و روشهای آزمون   ۲۰۱۸
حبوبات – روش نمونه برداری   ۲۰۲۷
غلات – روش نمونه برداری   ۲۰۸۷
آنزیم آلفا آمیلاز – روش اندازه گیری فعالیت آنزیمی  ۲-۲۲۰۰
آنزیم كاتالاز – روش اندازه گیری فعالیت آنزیمی  ۳-۲۲۰۰
نان سوخاری – ویژگیها  ۲۲۰۳
آرد- افزودنیهای پروتئینی مجاز- ویژگیها ۲۳۳۶
آرد جو – ویژگیها  ۲۳۳۷
نانهای حجیم و نیمه حجیم- ویژگیها و روشهای آزمون  ۲۳۳۸
سبوس گندم – ویژگیها و روشهای آزمون  ۲۳۴۲
آرد سویا – ویژگیها  ۲۳۵۷
آرد سوخاری – ویژگیها   ۲۳۵۸
آرد، غلات پوست کنده و بلغور آنها- رشته ماکارونی- ویژگیها و روشهای آزمون میکروبیولوژی  ۲۳۹۳
غلات – آیین كاربرد ضدعفونی  ۲۴۹۳
گندم پوست كنده – ویژگیها و روشهای آزمون  ۲۵۲۳
جو پوست كنده – ویژگیها و روش آزمون  ۲۵۲۴
شيريني – كیك – ویژگیها  ۲۵۵۳
شیرینی – كلوچه – ویژگیها و روشهای آزمون  ۲۵۵۴
نانهای سنتی – ویژگی ها و روشهای آزمون  ۲۶۲۸
آرد – آیین كار ضدعفونی ۲۶۷۰
غلات و حبوبات در سیلوها – آیین كار اندازه گیری دما  ۲۶۸۱
غلات و فرآورده-های آن – روش اندازه گیری رطوبت (روش پایه) ۲۷۰۴
غلات و فرآورده های آن – روش اندازه گیری رطوبت (روش معمولی)  ۲۷۰۵
غلات و فرآورده های آن – تعیین خاكستر ۲۷۰۶
كارگاههای نانوایی – شرایط فنی – بهداشتی  ۲۷۴۹
آرد – روش تعیین میزان گلوتن ۲۸۶۱
غلات و فرآورده های آن – روش اندازه گیری چربی  ۲۸۶۲
غلات و فرآورده های آن – روش اندازه گیری پروتیین خام  ۲۸۶۳
ذرت- فرآورده های پف كرده بلغور و آرد ذرت – ویژگیها  ۲۸۸۰
ذرت- میكروبیولوژی – حد مجاز آلودگیهای میكروبی فرآورده های پف كرده بلغور و آرد ذرت  ۲۹۶۸
گندم – روش تعیین میزان آفت گندم  ۳۰۰۳
غلات – روش تعیین میزان سیاهك زدگی (روش رسوبی)  ۳۰۰۴
آرد گندم و سمولینا – روش اندازه گیری فعالیت دیاستاتیك  ۳۱۰۴
غلات و فرآورده های آن – روش اندازه گیری فیبر خام  ۳۱۰۵
غلات و فرآورده هاي آن – تعیین وزن حجمی غلات  ۳۱۰۶
گندم – تعیین نسبت گندمهای نیمه شیشه ای به روش مرجع (رفرانس)  ۳۲۱۴
برنج – روش ارزیابی پخت با استفاده از ویكسوالاستوگراف ۳۲۱۵
برنج – تعیین مقدار آمیلوز  ۳۲۱۶
آرد گندم – آیین كار استفاده از دستگاه فارینوگراف جهت تعیین میزان جذب آب و خواص ریولوژیكی خمیر  ۳۲۴۶
آرد گندم – آیین كار استفاده از دستگاه اكستنسوگراف جهت تعیین خواص ریولوژیكی خمیر  ۳۲۴۷
آرد گندم – آیین كار استفاده از دستگاه آمیلوگراف جهت تعیین فعالیت آنزیماتیك گندم و چاودار  ۳۲۴۸
برنج پوست كنده و برنج پرداخت شده – تعیین مقدار  ۳۳۵۷
غلات – روش اندازه گیری اسیدیته چربی  ۳۳۸۰
غلات – واژه-نامه  ۳۴۲۴
بذر عدس – ویژگیها و روشهای آزمون  ۳۴۶۹
مقررات ایمنی و بهداشتی – ماشین آلات ماكارونی سازی  ۳۵۲۲
ذرت – پولك – ویژگیها  ۳۶۲۱
گندم و جو – پرك – ویژگیها  ۳۶۲۲
گندم و آرد – آیین كار جهت تعیین ضریب ته نشین (زلنی)  ۳۶۸۱
آفت زدایی – حبوبات – آیین كار  ۳۷۱۲
غلات و حبوبات – تشخیص آلودگی پنهان به حشرات – نمونه برداری  ۳۷۳۵
غلات و حبوبات- تشخیص آلودگی پنهان به حشرات – روش مرجع  ۳۷۳۶
غلات و حبوبات – آلودگی پنهان به حشرات – روش تشخیص ۳۷۳۷
ماكارونی – بسته بندی – ویژگیها و روشهای آزمون ۳۸۱۶
فرآورده های غلات – میكروبیولوژی- ویژگیها  ۳۸۵۱
ماشین آلات ساخت نوشیدنی های غیرالكلی – مقررات ایمنی و بهداشتی  ۳۸۵۸
غلات و فرآورده های آن- عصاره مالت – ویژگیها و روشهای آزمون+ اصلاحیه  ۳۸۹۷
غلات و حبوبات – تشخیص سریع آلودگی پنهان به شش پایان با استفاده از روش شناور كردن دانه  ۳۹۸۵
غلات و حبوبات – تشخیص سریع آلودگی پنهان به شش پایان با تعیین میزان تولید گاز كربنیك  ۳۹۸۶
غلات و حبوبات – تشخیص سریع آلودگی پنهان به شش پایان با بهره گیری از ماده شیمیایی نینهیدرین  ۳۹۸۷
آرد گندم – آیین كار نگهداری  ۳۹۸۸
غلات – آیین كار نگهداری  ۳۹۸۹
غلات و حبوبات – شمارش تعداد باكتریها، مخمرها و كیك-های موجود  ۳۹۹۰
غلات و حبوبات – تشخیص سریع آلودگی پنهان به شش پایان با بهره گیری از پرتونگاری  ۴۰۰۸
غلات و حبوبات – شناسایی سریع آلودگی پنهان به شش پایان با بهره گیری از صداسنجی  ۴۰۰۹
غلات – اندازه گیری عدد فالینگ  ۴۱۷۵
گلوتن گندم – ویژگیها و روشهای آزمون  ۴۲۹۷
غلات و حبوبات – آیین كار تولید جوانه  ۴۳۹۵
دانه های غلات حجیم شده به روش انفجاری – ویژگیها  ۴۵۰۹
گندم دوروم – ویژگیها  ۴۵۵۲
گندم – اندازه گیری كیفیت پروتیین گندم به وسیله آزمون سدیم دود سیل سولفات (SDS)  ۵۲۲۰
گندم دو روم – اندازه گیری كیفیت پروتیین به وسیله آزمون سدیم دود سیل سولفات (SDS)  ۵۲۲۱
رطوبت سنج هاي غلات – بررسي عملكردي رطوبت سنج هاي در حال كار  ۵۶۴۴
بلغور ذرت – ویژگیها و روشهای آزمون  ۵۶۵۶
غلات و فرآورده های آن – اندازه گیری به روش بیناب سنجی  ۵۶۸۸
غلات و فرآورده های آن – نان تافتون – آیین كار تولید  ۵۸۰۸
غلات و فرآورده های آن – نان بربری – آیین كار تولید  ۵۸۰۹
غلات و فرآورده های آن – نان لواش – آیین كار تولید ۵۸۱۰
غلات و فرآورده های آن – پودر جوانه گندم ویژگیهای میكروبیولوژی  ۵۸۳۳
شیرینی-كیك و كلوچه – آیین كار واحدهای تولیدی ۵۹۶۹
غلات – بررسی عملكرد رطوبت سنج های در حال كار رطوبت سنج های غلات ۵۹۹۵
نان – خمیر مایه – ویژگیها و روشهای آزمون  ۶۰۹۵
ویفر – آیین كار تولید  ۶۱۱۳
غلات – روشهای آندازه گیری تلفات برداشت – باكمباین  ۶۱۳۳
بیسكویت – آیین كار تولید  ۶۱۵۳
غلات و فرآورده های آن – اندازه گیری اكروتوكسینA پس از تصفیه باستون سیلیكاژل به روش كروماتوگرافی با كارایی بالا  ۶۱۸۸
غلات و فرآورده های آن – اندازه گیری اكروتوكسینA پس از تصفیه مقدماتی با بیكربنات به روش كروماتوگرافی مایع با كارایی بالا  ۶۱۸۹
غلات و فرآورده هاي آن ـ پودر مورد استفاده در پوشش فـرآورده پف كرده بلغـور و آرد ذرت –ويژگي  ها وروش هاي آزمون- ميكروبيولوژي  ۶۷۸۹
غلات و فرآورده هاي آن – فرآورده هاي قنادي – آئين كار بهداشتي واحدهاي توليدي  ۶۷۵۷
غلات و فرآورده هاي آن – نان جو – ويژگيها  ۶۷۶۱
غلات و فرآورده هاي آن – آرد گندم جوانه زده (آرد سن) – ويژگيها و روشهاي آزمون  ۶۸۷۴
غلات و فرآورده هاي آن – نان سنگك – آئين كار توليد  ۶۹۴۳
غلات و فرآورده هاي آن – پودر كيك نيمه آماده – ويژگيها و روشهاي آزمون  ۶۹۴۹
غلات وفرآورده هاي آن –  مالت وعصاره مالت – آئين كارتوليد ۶۹۶۰
غلات وفرآورده هاي آن –  نان شيريني سنتي – ويژگيها  ۶۹۶۱
غلات و فرآورده های آن- کاهش ضایعات برداشت گندم و جو-آئین کار  ۷۰۴۲
غلات و فرآورده هاي آن – آرد گندم دوروم و سموليناي  آن – اندازه گيري رنگدانه زرد – روش آزمون  ۷۱۲۳
غلات و خشكبار – تعيين آفلاتوكسين گروه هاي B , G  به روش سنجش  ايمني آنزيمي(اليزا) – روش ازمون  ۷۲۷۲
غلات و فرآورده هاي آن – الك هاي ازمون دانه غلات – ويژگيها  ۷۳۱۰
گندم دوروم – سمولينا – تعيين اندازه های ذرات ريزتر از اندازه اصلي – روش آزمون  ۷۴۳۶
ذرت – تعيين رطوبت دانه هاي كامل و خرد شده – روش آزمون  ۷۴۳۷
غلات و حبوبات  و فرآورده هاي آسياب شده آنها – نمونه برداري از ساخت هاي ساكن  ۷۵۷۱
سمنو – ويژگيها و روشهاي  آزمون ۷۵۷۵
ذرت – اندازه گيري با كروماتوگرافي مايع B2 و B1 فومانايزن هاي با كارايي بالا و تخليص بوسيله ستون ايمونوافينيتي – روش آزمون  ۷۶۱۳
غلات و حبوبات – اندازه گيري وزن هزار دانه – روش هاي آزمون  ۷۶۲۹
فرآورده هاي حجيم شده ذرت(بلغور-دانه كامل)-آئين كار  ۷۷۰۷
گندم-روش تشخيص ارقام گندم به وسيله الكتروفورز-روش آزمون  ۷۷۲۲
آرد كامل ذرت-ويژگي ها و روش هاي آزمون  ۸۱۵۱
آرد بلغور ذرت جوانه گرفته شده-ويژگي ها و روش هاي آزمون  ۸۱۵۲
663 views