دیدنی ها
آخرین اخبار
پربازدید ها
مهمترین ها
روغنها و چربیهای خوراكی – ویژگیهای مارگارین (كره نباتی) ۱۴۳
روغنهای گیاهی خوراكی هیدروژنه – ویژگیها ۱۴۴
دانه آفتابگردان آجیلی – ویژگیها و روشهای آزمون ۲۶۳
دانه های روغنی – دانه آفتابگردان ۲۶۴
كنجاله دانه های روغنی – روش تعیین آب و مواد فرار ۳۲۱
خوراک دام وطیور- كنجاله آفتابگردان- ویژگیها و روشهای آزمون ۳۲۲
دانه های روغنی – دانه كنجد – ویژگیها و روشهای آزمون ۳۲۳
كنجاله دانه های روغنی – نمونه برداری ۳۳۱
كنجاله دانه هاي روغني – روش اندازه گیری خاكستر كل ۳۳۲
كنجاله دانه هاي روغني – روش تعیین خاكستر غیر محلول در اسید كلریدریك ۴۱۴
كنجاله دانه هاي روغني – روش تعیین میزان روغن ۴۱۵
روغن ها و چربيهاي خوراكي-نمونه برداري ۴۳۱
روغنها و چربیها – نمونه برداری و روشهای آزمون ۴۹۳
دانه های روغنی – دانه گلرنگ – ویژگیها و روشهای آزمون ۵۰۹
ادویه و چاشنی- باریجه – ویژگیها و روشهای آزمون ۵۳۲
روغنها و چربیهای خوراکی- كره كاكایو – ویژگیها و روشهای آزمون ۶۰۹
سویای زرد – ویژگیها ۷۵۷
دانه های روغنی – دانه كرچك – ویژگیها و روشهای آزمون ۷۵۸
روغنها و چربیهای خوراکی – کره – ویژگیها ۱۲۵۴
روغنها و چربیهای خوراکی- روغن آفتابگردان- ویژگیها ۱۳۰۰
روغنها و چربیها – روغن زیتون – ویژگیها و روشهای آزمون ۱۴۴۶
روغنها و چربیها – روغن ذرت مایع خوراكی – ویژگیها ۱۴۴۷
كنجاله دانه های روغنی – اندازه گیری ازت كل ۱۵۲۲
روغنها و چربیهای خوراكی – روغن تخم پنبه – ویژگیها ۱۷۲۳
روغنها و چربیها – روغن كنجد خوراكی مایع – ویژگیها ۱۷۵۲
روغنها و چربيها – روغن مایع خوراكی خشخاش ۲۰۰۸
روغنها و چربیهای خوراكی – روغن گلرنگ – ویژگیها و روشهای آزمون ۲۰۱۰
روغنها و چربیهای خوراکی – روغن بادام زمینی ۲۰۱۱
روغنها و چربیها – روش آزمون ۲۲۰۵
بسته بندی – قوطی فلزی – روغن نباتی جامد – ویژگیها ۲۲۳۷
اسانسها-نمونه برداري ۲۲۷۴
روغنها و چربیها- پیه صنعتی – ویژگیها و روشهای آزمون ۲۳۶۳
روغنها و چربیهای خوراكی – روغن سویا – ویژگیها ۲۳۹۲
بذر سویای زرد – ویژگیها ۲۶۴۱
بذر آفتابگردان روغنی – ویژگیها ۲۸۱۶
كنجاله دانه های روغنی – تهیه آزمونه ۲۸۸۲
روغنها و چربیهای حیوانی و نباتی – تهیه آزمونه ۳۲۲۶
روغنها و چربیها – تشخیص و تعیین مقدار آنتی اكسیدان-ها ۳۲۵۵
سویا – پروتیین – ویژگیها و روشهای آزمون ۳۳۳۲
بذر كنجد – ویژگیها و روشهای آزمون ۳۴۶۰
بذر كتان – ویژگیها و روشهای آزمون ۳۴۶۲
بذر ارزن – ویژگیها و روشهای آزمون ۳۴۶۳
بذر كلزا – ویژگیها و روشهای آزمون ۳۴۶۸
روغنها و چربیهای خوراكی – پایداری در برابر اكسید شدن – روش اندازه گیری ۳۷۳۴
سویا – روش اندازه گیری فعالیت اوره از فرآورده های دانه سویا ۳۸۹۶
دانه های روغنی – اندازه گیری ناخالصی ها-روش آزمون ۳۹۵۷
كنجاله دانه های روغنی – باقیمانده هگزان آزاد در کنجاله ۳۹۵۸
دانه های روغنی – تبديل نمونه آزمایشگاهی – به آزمایه ۳۹۵۹
دانه های روغنی – روش اندازه گیری باقیمانده هگزان كل در كنجاله ۳۹۶۰
روغنها و چربیهای خوراكی – روش اندازه گیری تركیبات قطبی ۴۰۸۷
روغنها و چربیهای خوراكی – اندازه گیری فلزات مس، آهن و نیكل به روش جذب اتمی كوره گرافیتی ۴۰۸۸
روغنها و چربیهای خوراكی – روش اندازه گیری سرب به وش جذب اتمی كوره گرافیتی ۴۰۸۹
روغنها و چربیها- متیل استرهای اسیدهای چرب – روش تهیه ۴۰۹۰
روغنها و چربیها- متیل استرهای اسیدهای چرب – تجزیه به روش گاز كروماتوگرافی ۴۰۹۱
روغنها و چربیهای خوراكی – اندازه گیری میزان انبساط ۴۰۹۲
روغنها و چربیهای خوراكی – روش اندازه گیری عدد آنیسیدین ۴۰۹۳
روغنها و چربیهای خوراكی – اندازه گیری باقیمانده هگزان صنعتی ۴۰۹۴
روغنها و چربیهای خوراكی – روش اندازه گیری ناخالصی-های نامحلول ۴۰۹۵
روغنها و چربیهای خوراكی – اندازه گیری میزان جذب نور ماوراء بنفش ۴۰۹۶
روغنها و چربیهای خوراكی – اندازه گیری مواد غیر قابل صابونی توسط استخراج با هگزان – روش سریع ۴۰۹۷
روغنها و چربیها- روغنهای گیاهی خوراكی سرخ كردنی جهت مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها+اصلاحيه ۴۱۵۲
روغنها و چربیها – اندازه گیری رطوبت با روش كارل فیشر ۴۱۷۷
دانه هاي روغني- اندازه گیری اسیدیته روغني ۴۱۷۸
روغنها و چربیهای خوراكی – اندازه گیری عدد پراكسید ۴۱۷۹
روغنها و چربیهای خوراكی – اندازه گیری رطوبت و مواد فرار با استفاده از گرمخانه و صفحه داغ ۴۲۹۱
روغنها و چربیهای خوراكی – اندازه گیری رطوبت با روش تقطیر ۴۳۱۶
كنجاله دانه های روغنی – آماده سازی آزمایه ۴۳۶۰
روغنها و چربیها- كلزا – اندازه گیری گلوكز ینولات ها به روش كروماتوگرافی با كارآیی بالا ۴۳۸۱
روغنها و چربیها – روغن پالم سوپراولیین تصفیه شده خوراكی – ویژگیها ۴۴۶۵
روغنها و چربیها – روغن پالم اولیین خام، خنثی شده، خنثی و رنگبری شده و تصفیه شده خوراكی – ویژگیها ۴۴۶۶
روغنها و چربیها – روغن پالم خوراكی، خنثی شده و تصفیه شده خوراكی – ویژگیها ۴۴۶۷
دانه هاي روغني كنجاله-اندازه گیری مقدار كل ایزوتیوسیانات و نتیل تیو اگز ازرورمون در كنجاله دانه های روغنی ۴۵۲۰
روغنها و چربیهای خوراكی – اندازه گیری عدد یدی به روش هانوس ۴۸۸۶
روغنها و چربیهای خوراكی – اندازه گیری نقطه ذوب به روش لوله مویینه باز ۴۸۸۷
روغنها و چربیهای خوراكی – اندازه گیری عدد یدی به روش ویجس ۴۸۸۸
روغنها و چربیها – روغن كلزای خوراكی – ویژگیها ۴۹۳۵
روغنها و چربیهای خوراكی – اندازه گیری نقطه ذوب به روش لوله مویین بسته ۵۱۰۷
روغنها و چربیهای خوراكی – اندازه گیری ضریب شكست ۵۱۰۸
روغنها و چربیها – روغن كلزا – اندازه گیری سولفور ۵۱۰۹
روغنها و چربیهای خوراكی – اندازه گیری رنگ ۵۱۱۰
دانه های روغنی – اندازه گیری گلوكوزینولات ها به روش كروماتوگرافی مایع با كارآیی بالا در كنجاله ۵۱۸۳
روغنها و چربیهای حیوانی و گیاهی – اندازه گیری بوتیل هیدوركسی آنیزول و بوتیل هیدوركسی تولوین ۵۲۵۵
روغنها و چربیهای حیوانی و گیاهی – اندازه گیری هیدروكربن های اشباع ۵۲۵۶
روغنها و چربیهای حیوانی و گیاهی – اندازه گیری اسیدهای چرب چند غیر اشباع دارای ساختمان سیس – سیس ۱ و ۴ دی-ان ۵۲۶۰
روغنها و چربیهای حیوانی و گیاهی – روش اندازه گیری خاكستر ۵۲۶۲
روغنها و چربیهای خوراكی – اندازه گیری گالات(جذب ملكولی اسپكتروفتومتری) ۵۹۴۸
روغنها و چربیهای خوراكی – روغن مایع مخلوط – روش آزمون ۵۹۵۰
روغن ها و چربیهای خوراكی – تعیین كلروفیل در روغن خام گیاهی – روش آزمون ۵۹۵۲
روغنها و چربیهای خوراكی – نقاط دود اشتغال – روش آزمون ۶۰۷۴
روغن ها و چربیهای خوراكی – اندازه گیری نقطه سرما – روش آزمون ۶۰۷۵
روغن ها وچربیهای خوراكی – آرسنیك – جذب اتمی – روش آزمون عمومی ۶۰۷۶
روغن ها و چربیهای خوراكی – چكالی نسبی – روش آزمون ۶۰۷۷
روغن ها و چربیهای خوراكی – ویسكوزینه – روش آزمون ۶۰۷۸
روغنها و چربیهای خوراكی – فسفر – روش آزمون ۶۰۷۹
روغنها و چربیهای خوراكی – تعيين عدد كرايسمر ۶۰۸۰
روغنها و چربیهای خوراكی – استرولها – روش آزمون ۶۰۸۱
روغنها و چربیهای خوراكی – صابون – روش آزمون ۶۰۸۲
روغنها و چربی های خوراكی – تعیین اروسیك اسید – روش آزمون ۶۱۰۸
روغنها و چربيهاي خوراكي- اندازه گيري بنزوآلفاپيرن به روش كروماتوگرافي مايع با كارآيي بالا با فاز معكوس روش آزمون ۶۴۱۵
روغنها و چربيهاي خوراكي – روغن خام پسته  – ويژگيها  و روشهاي آزمون ۶۶۵۵
روغنها و چربيهاي خوراكي – تعيين رنگ قرمز – روش آزمون ۶۶۵۷
روغنها و چربيهاي خوراكي – روغن سبوس برنج – ويژگيها ۶۶۵۸
روغنها و چربيهاي خوراكي–تعيين كاروتن–روش آزمون ۶۶۸۶
روغن ها و چربيهاي خوراكي-تعيين پروپيل گالات-روش آزمون ۶۹۵۳
روغنها و چربیهای گیاهی و حیوانی- آزمون هالفن ۷۰۴۳
روغنها و چربيهاي گياهي و حيواني – ازمون كمي (رناد) و كيفي(بليه) روغن بادام زميني – روشهاي آزمون ۷۰۴۴
روغن ها و چربي هاي خوراكي – اندازه گيري مقدار توكوفرول و توكوترينول به روش كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا – روش آزمون ۷۲۱۱
روغن و چربي حيواني و گياهي – اندازه گيري مقدار ۱ – مونوگليسيريدها و گليسرول آزاد – روش ازمون ۷۳۰۹
روغن ها و چربيهاي خوراكي – تعيين قليائيت – روش آزمون ۷۴۱۰
روغن ها و چربيهاي خوراكي – تعيين رسوب (لرد) در روغنها و چربيهاي خام – روش جانب مركز ۷۴۱۱
روغن ها و چربيهاي خوراكي – ارزيابي حسي – روش آزمون ۷۴۱۲
روغن ها و چربيهاي خوراكي – تشخيص روغن كنجد(ويلاچيا) – روش آزمون ۷۴۱۳
روغن ها و چربيهاي خوراكي – تعيين رسوب قابل ديد – روش آزمون ۷۴۱۴
روغنها و چربيهاي حيواني و گياهي – روغن سبزه – ويژگيها و روشهاي آزمون ۷۵۱۲
روغنها و چربيهاي حيواني و گياهي – مارگارين (كره نباتي) – روشهاي آزمون ۷۵۱۳
دانه هاي روغني – نمونه برداري ۷۵۹۲
دانه هاي روغني –  اندازه گيري مقدار روغن – روش آزمون(روش مرجع) ۷۵۹۳
روغنها و چربيهاي گياهي – اسيدهاي چرب جزيي هيدروژنه شده سبوس برنج – ويژگيها و روشهاي آزمون ۷۶۰۰
دانه هاي روغني-اندازه گيري رطوبت و مواد فرار ۸۰۳۴
586 views