دیدنی ها
آخرین اخبار
پربازدید ها
مهمترین ها
حلالهای قابل مصرف در فرآیندهای صنایع غذایی-۱۰۵۲
میكروبیولوژی – شناسایی و جستجوی كلستریدیوم بوتولینوم در مواد غذایی – روش آزمون-۲۳۲۳
مواد غذایی و محصولات كشاورزی – تعیین باقیمانده سموم آفت كش كلره، فسفره-۲۶۶۴
فرآورده های خوراكی كشاورزی – تعیین مقدار فیبر خام به روش اصلاح شده بوسیله شارژ۳۷۱۷
فرآورده های كشاورزی، خوراكی – اندازه گیری – فیبر خام (روش عمومی)-۳۹۶۱
غلات و فرآورده های آن – اندازه گیری آهن جذب اتمی-۵۳۳۹
مواد غذايي و خوراك دام ميكروبيولوژي- شمارش اشريشياكلي بتا ـ گلوكورونيداز ـ مثبت روش آزمون قسمت دوم : شمارش پرگنه با استفاده از  ۵ـ برومو ـ ۴ ـ كلرو ـ ۳ ـ اندوليل ـ بتا ـ دي ـ گلوكورونيد در ۴۴ درجه سلسيوس-۶۸۰۵
ويتامينها – مكمل موادغذايي – اندازه گيري ويتامين Aبه روش بيناب سنجي(اسپكروفتومتري) – روشهاي آزمون-۷۱۴۹
ويتامينها – مكمل موادغذايي – اندازه گيري ويتامين B (ريبوفلاوين) به روش فلوريمتري – روش آزمون۷۱۵۰
410 views