دیدنی ها
آخرین اخبار
پربازدید ها
مهمترین ها
ادویه و چاشنی- زیره سبز – ویژگیها ۱۴
نمك طعام – ویژگیها و روشهای آزمون ۲۶
ادویه و چاشنی – خردل – ویژگیها و روشهای آزمون ۲۴۶
ادویه و چاشنی – فلفل سفید – ویژگیها ۲۵۱
ادویه و چاشنی – فلفل سیاه – ویژگیها ۲۵۱-۱
ادویه و چاشنی – زردچوبه در سته و ساییده (گرد) – ویژگیها ۲۵۲
ادویه – روش آزمایش ۲۵۳
زعفران – ویژگیها ۲۵۹-۱
زعفران – روشهای آزمون ۲۵۹-۲
ادویه و چاشنی- هل – ویژگیها ۳۲۰
ادویه و چاشنی- سركه – ویژگیها ۳۵۵
ادویه – نمونه برداری ۵۱۲
ادویه و چاشنی – زنجبیل – ویژگیها و روشهای آزمون ۵۳۶
مواد غذایی – رنگهای مجاز خوراكی- فهرست و ویژگیهای عمومی ۷۴۰
ادویه و چاشنی – دارچین – ویژگیها ۷۹۹
مواد غذایی – امولسیفایرها و استابیلایزرهای مصرفی ۹۴۹
نگهدارنده های مجاز خوراكی ۹۵۰
مواد غذایی – طعم دهنده های مجاز خوراكی – ویژگیها ۹۵۲
صمغ های مجاز خوراكی – ویژگیها ۹۶۸
ادویه و چاشنی – رازیانه تلخ – ویژگیها ۹۹۳
ادویه و چاشنیها – اندازه گیری عصاره اتری غیر فرار ۱۰۳۱
ادویه و چاشنیها – اندازه گیری مواد خارجی ۱۰۳۲
میخك درسته و ساییده – ویژگیها ۱۰۵۸
سبزیها – گشنیز درسته و ساییده (گرد گشنیز) – ویژگیها ۱۰۶۰
سبزیها – نعناع خشك شده – ویژگیها ۱۱۵۷
ادویه و چاشنی – زیره سیاه و زیره زرد – ویژگیها و روشهای آزمون ۱۱۸۶
نمك ید دار – روش آزمون – بسته بندی و نشانه گذاری ۱۱۹۵
ادویه چاشنی – اندازه گیری، رطوبت ۱۱۹۶
ادویه و چاشنی – روش تعیین خاكستر كل ۱۱۹۷
ادویه و چاشنی – استاندارد اندازه گیری خاكستر نامحلول در اسید ۱۲۵۳
شیرین كننده های مصنوعی – مواد افزودنی- ۱۳۰۲
ادویه و چاشنی – روش اندازه گیری عصاره الكلی ۱۳۶۲
ادویه و چاشنی ها – روش تعیین مقدار آلودگی ۱۳۶۵
ادویه و چاشنی- سركه – روشهای آزمون ۱۳۹۴
ادویه و چاشنی- پودر كاری – ویژگیها و روشهای آزمون ۱۴۴۰
ادویه و چاشنی – روش اندازه گیری عصاره محلول در آب سرد ۱۶۱۹
آنتی اكسیدانها – ویژگیها و تشخیص خلوص ۱۶۲۴
ادویه و چاشنی – دانه كرفس – ویژگیها ۱۷۲۵
ادویه و چاشنی – چیلی و كاپسیكوم (درسته و گرد) – ویژگیها ۱۷۲۶
ادویه و چاشنی – تعیین نمونه گردی جهت آزمون ۱۷۲۷
وانیل – ویژگیها ۱۸۱۶
ادویه و چاشنی – استاندارد اندازه گیری خاكستر نامحلول در آب ۱۸۱۷
ادویه و چاشنی – روش تعیین مقدار روغنهای فرار ۱۸۱۸
اسید اسکوربیک مورد مصرف صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۲۰۵۶
آنزیم پکتیناز- روش اندازه گیری فعالیت آنزیمی ۲۲۰۰-۹
اسانس – تعيين نقطه انجماد – روش آزمون ۲۲۷۴-۱۳
اسانس – تعيين الكلهاي آزاد نوع اول و دوم بوسيله استيله كردن در پيريدين – روش آزمون ۲۲۷۴-۱۴
اسانس – اسانس هاي داراي الكلهاي نوع سوم – تعيين الكلهاي آزاد از طريق تعيين ارزش استري پس از استيله كردن در پيريدين – روش آزمون ۲۲۷۴-۱۵
سبزیها – برگ بو – ویژگیها ۲۲۷۵
ادویه و چاشنی – نامگذاری ۲۲۷۷
ادویه و چاشنی – تمبر هندی – ویژگیها ۲۲۷۸
وانیلین – ویژگیها ۲۳۰۰
سبزیها – سیر خشك – تعیین مقدار سولفور آلیل ۲۳۰۷
ادویه و چاشنی – پیپرین در فلفل – تعیین مقدار ۲۳۲۲
ادويه و چاشني – تمبر هندی – عصاره – ویژگیها ۲۳۴۰
مایونز و سسهای سالاد – ویژگیها ۲۴۵۴
ترشی ها – ویژگیها ۲۴۶۰
ادویه و چاشنی – جوزبویا و پوست آن – ویژگیها ۲۴۷۵
ادویه و چاشنی – پودر پاپریكا – ویژگیها ۲۴۷۶
ادویه و چاشنی – دارچین – ویژگیها ۲۵۱۵
ادویه و چاشنی – روش آزمون میكروسكوپی گرد پاپریكا ۲۵۱۶
سس گوجه فرنگی – ویژگیها ۲۵۵۰
خمیر مایه نان – ویژگیها و روشهای آزمون ۲۵۷۷
ادویه و چاشنی – بادیان رومی – ویژگبها ۲۵۹۸
ادویه و چاشنی – آویشن – ویژگیها ۲۵۹۹
ادویه ساییده شده (آسیاب شده) – تعیین درجه نرمی ۲۶۰۰
رنگ های افزودنی (آلی مصنوعی) در مواد خوراكی – روش آزمون (جداسازی و تشخیص) ۲۶۳۲
مواد غذایی – رنگ های افزودنی (محلول در روغن) در مواد خوراكی به روش كروماتوگرافی ستونی ۲۶۳۳
مواد غذایی – رنگ-های افزودنی قطرانی در مواد خوراكی (روش آزمون) ۲۶۳۴
ادویه و چاشنی – زردچوبه – تعیین مقدار قدرت رنگی – روش اسپكتروفتومتری ۲۶۵۰
وانیل – واژه-نامه ۲۷۵۰
ادویه و چاشنی – روش تعیین مقدار پیرین در فلفل بروش اسپكتروفتومتری ۲۷۵۲
صمغ آگار غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۲۸۷۲
بیكینگ پودر – ویژگیها ۲۸۷۹
اسید فسفریك قابل مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۲۸۸۴
ادویه – آیین كار آماده-سازی و بسته-بندی ۲۸۸۹
سس مایونز و سس سالاد – ویژگیها و روش هاي آزمون ميكروبي ۲۹۶۵
ادویه – آیین كار پرتودهی ۳۱۰۲
سبزیها – ترخون خشك – ویژگیها ۳۱۵۲
ادویه و چاشنی – رازیانه شیرین – ویژگیها ۳۱۷۴
ادویه و چاشنی – چیلی – تعیین اندیس اسكریل ۳۱۸۹
ادويه و چاشني – پاپريكا – تعيين مقدار تام مواد رنگي طبيعي در گرد پاپريكا ۳۱۹۰
سبزیها – شنبلیله درسته و ساییده “گرد” – ویژگیها ۳۲۲۷
سبزیها – مرزه تابستانی – ویژگیها ۳۳۵۸
سبزیها – مرزه زمستانی – ویژگیها ۳۳۵۹
سدیم كربوكسی متیل سلولز مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۳۳۷۶
متابی سولفیت سدیم مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۳۳۷۷
اسید پروپیونیك مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۳۳۷۸
ادویه و چاشنی – خردل – گرد – ویژگیها ۳۴۰۴
ادویه و چاشنی – چیلی – كالپسائی سینویید تام بوسیله كروماتوگرافی(HPLC)-تعیین مقدار ۳۴۱۳
بذر زیره سیاه – ویژگیها و روشهای آزمون ۳۴۷۱
سیترات سدیم مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۳۴۷۲
ژلاتین مورد مصرف در صنایع غذایی- ۳۴۷۴
فسفریك اسید برای مصارف صنعتی و غذایی: اندازه گیری كلرید موجود – روش پتانسیومتری ۳۴۷۹
فسفریك اسید و سدیم فسفاتها برای مصارف صنعتی و غذایی اندازه گیری فلویور موجود ۳۴۸۵
فسفریك اسید برای مصارف صنعتی و غذایی – اندازه گیری وانادیم موجود – روش طیف سنجی ۳۴۸۶
فسفریك اسید برای مصارف صنعتی و غذایی تعیین اكسیدهای نیتروژن موجود – روش طیف سنجی ۳۴۸۷
آرد و فرآورده های آردی – مواد افزودنی مجاز – ویژگیها ۳۴۹۴
نارگیل – اسیدهای چرب تقطیر شده – ویژگیها ۳۵۶۱
بنزوات سدیم مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۳۵۶۲
لیسیتن خوراكی – ویژگی و روشهای آزمون ۳۵۶۷
پلی فسفات های سدیم مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۳۵۷۱
سبزیها – پونه كوهی – ویژگیها ۳۵۸۲
سبزيها – سرو كوهی (ازبر) – ویژگیها ۳۵۸۳
نیترات سدیم مورد مصرف صنایع غذایی – ویژگی ها و روش های آزمون ۳۶۱۵
صمغ عربی (آكاسیا) – ویژگی ها و روش های آزمون ۳۶۱۶
سوربات پتاسیم مورد مصرف صنایع غذایی – ویژگی ها و روش های آزمون ۳۶۱۷
پكتین مورد مصرف – صنایع غذایی – ویژگیها و روش-های آزمون ۳۶۲۴
نیتریت سدیم مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۳۶۴۵
زعفران – روش نمونه برداری ۳۶۵۹
ادویه و چاشنی – ویژگیهای بهداشتی و میكروبیولوژیك ادویه مورد مصرف خانگی و اماكن عمومی ۳۶۷۷
یدید پتاسیم خوراكی – ویژگیها و روشهای آزمون ۳۶۹۵
یدات پتاسیم خوراكی – ویژگیها و روشهای آزمون ۳۶۹۶
ادویه و چاشنی – بادیان ختایی – ویژگیها ۳۷۱۴
ادویه و چاشنی – كاسیا – ویژگیها ۳۷۱۵
ادویه و چاشنی – مرزنگوش خشك شده – ویژگیها ۳۷۱۶
نمك طعام – اندازه گیری خلوص (درصد جرمی كلرور سدیم) ۳۷۶۹
نمك طعام – اندازه گیری مواد نامحلول در آب ۳۷۷۰
نمك طعام – اندازه گیری كاهش جرم دمای ۱۱۰ درجه سلسیوس ۳۷۷۱
سوربیتول مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۳۹۱۱
بوتیل هیدروكسی آنیزول مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۳۹۱۲
صمغ گوار مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۳۹۱۳
سبزیها – الكیل كوهی – ویژگیها ۳۹۵۵
سبزیها – ریحان خشك – ویژگیها ۳۹۵۶
گلیسیرین خوراكی – ویژگیها و روش های آزمون ۴۰۲۸
نمك خوراكی – روشهای یددار كردن و ویژگیهای ماشین آلات آن ۴۰۴۵
نمك طعام – روش اندازه كلسیم و منیزیم ۴۰۵۸
ادویه و چاشنی – گلپر – ویژگیها و روشهای آزمون ۴۱۸۵
جوش شیرین (بی كربنات سدیم) خوراكی – ویژگیها و روشهای آزمون ۴۲۷۰
بی كربنات آمونیوم خوراكی – ویژگیها و روشهای آزمون ۴۳۱۳
ادویه و چاشنی – اندازه گیری كاپسایی سینویید تام در چیلی و اولیورزین های آن به روش اسپكترومتری ۴۳۵۴
ادویه و چاشنی – فلفل سبز خشك – ویژگیها ۴۳۵۵
ادویه و چاشنی – مریم گلی خشك – ویژگیها ۴۳۵۶
روغنها و چربیها- كلزا – اندازه گیری مقدار كلروفیل به روش اسپكترومتری ۴۳۸۰
اسید مالیك مورد مصرف صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۴۳۸۳
متیل پارابن مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۴۳۸۴
اسید فوماریك مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۴۳۸۵
ادویه و گیاهان خوشبوی خشك شده – آیین كار بهداشتی تهیه ۴۳۸۹
ادویه و چاشنی – زنجبیل و الیورزین های آن – اندازه گیری جینجرول و شوگل ها ۴۵۲۱
سبزیجات كاكوتی خشك – ویژگیها و روشهای آزمون ۴۵۲۶
سس خردل ۴۵۵۲
اسید تارتاریك مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۴۶۱۶
ال سیستین مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۴۶۱۷
اسید لاكتیك مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۴۶۱۸
ادویه و چاشنی – نامگذاری گیاه شناسی ۴۶۹۶
دی استات سدیم مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۴۷۰۳
ال – گلوتامات تك سدیمی – ویژگیها و روشهای آزمون ۴۷۰۴
گلیسین مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۴۷۳۱
ال لیزین مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۴۷۳۲
ال سیستیین منوهیدروكلراید مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۴۷۳۳
بیوتین مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۴۷۵۱
ال متیونین مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۴۷۵۲
ال گلوتامیك اسيد مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۴۷۹۲
اسید سوربیك و سوربات پتاسیم در فرآورده های خوراكی – روش اندازه گیری ۴۸۲۵
آنزیم های متداول در صنایع غذایی و كاربرد آنها – فهرست بندی ۴۸۶۹
پتاسیم اسسولفام مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای ازمون ۴۹۴۷
دكسترین مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۵۰۰۹
كربنات منیزیم خوراكی – ویژگیها و روشهای آزمون ۵۰۴۷
پتاسیم اسسو لفام در فرآورده های رژیمی – روش آزمون ۵۰۴۸
تری كلسیم فسفات خوراكی – ویژگیها و روشهای آزمون ۵۰۷۱
بسته بندی – تجهیزات و تاسیسات كارگاههای بسته بندی زعفران – آیین كار ۵۰۹۷
سبزیها – بادرنجبویه – ویژگیها ۵۱۰۲
ادویه و چاشنی – زوفا – ویژگیها ۵۱۰۴
روغنها و چربیهای خوراكی – روش اندازه گیری نقطه ذوب به روش وایلی ۵۱۱۱
وانیل – روشهای آزمون ۵۱۸۴
سس ماكارونی با سویا – ویژگیها و روشهای آزمون ۵۲۱۶
سس ماكارونی با سویا – ویژگیها و روشهای آزمون ۵۲۱۶
زعفران – آیین كار برداشت و فرآوری تا قبل از بسته بندی- ۵۲۳۰
گل محمدی – ویژگیها و روشهای آزمون گرد گلبرگ ۵۳۱۰
رنگهای افزودنی مصنوعی مجاز خوراكی – روشهای آزمون ۵۳۱۷
هگزان مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۵۳۱۸
ویتامین – مكملهای خشك – اندازه گیری تیامین – ریبوفلاوین،پیریدوكسین،نیاسین و اسیدفولیك بروش كروماتوگرافی منابع با كارآیی بالا ۵۳۳۳
عناب – آیین كار خشك كردن ۵۴۳۰
نمك طعام – فروسیانید سدیم – پتاسیم یا كلسیم روش اندازه گیری بر حسب یون فروسیانید ۵۵۵۰
نمك طعام – فروسیانید مصرفی – ویژگی ها و روشهای ازمون ۵۵۶۰
ادویه و چاشنی- سماق – ویژگیها و روشهای آزمون- ۵۵۶۳
گلرنگ – ویژگیها و روشهای آزمون- ۵۵۶۴
زعفران – ویژگیهای میكروبی و روشهای آزمون ۵۶۸۹
اسید فسفریك برای مصارف غذایی – اندازه گیری كلسیم(روش جذب اتمی با شعله) ۵۷۴۱
بی كربنات آمونیوم خوراكی – اندازه گیری دی اكسید كربن (روش تیترومتری) ۵۷۴۲
بی كربنات آمونیوم مصرفی در صنایع غذایی روش آزمون قلیاییت (روش حجمی) ۵۷۴۳
گلاب – ویژگیها وروشهای آزمون ۵۷۵۹
سس تند فلفل قرمز – ویژگیها و روشهای آزمون ۵۸۷۸
لیمو ترش – گرد – ویژگیها و روشهای آزمون ۶۰۰۳
مواد غذایی – افزودنیها – دی ال آلفاتوكوفرول – ویژگیها و روشهای آزمون ۶۰۱۴
ماکارونی- مالتودكسترین – ویژگیها وروشهای آزمون ۶۰۹۱
ال – آرژينين مورد استفاده در صنایع غذایی ویژگیها و روشهای آزمون ۶۰۹۲
انیورپنول مورد استفاده در صنایع غذایی ویژگیها و روشهای آزمون ۶۰۹۳
گزانتان گام مورد استفاده در صنایع غذایی ویژگیها و روشهای آزمون ۶۰۹۴
پروتیین های گیاهی – راهنمای كلی برای استفاده در صنایع غذایی ۶۰۹۷
عصاره مالت – ویژگیهای میكروبی و بهداشتی ۶۰۹۸
نیاسین – مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۶۱۱۲
ادویه و چاشنی- تمبر هندی – ویژگیهای میكروبیولوژی و روشهای آزمون ۶۱۶۰
شيرين بيان-اندازه گيري اسيد گليسيريزيك در عصاره به روش كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا – روش آزمون ۶۶۹۹
زعفران – راهنماي  استقرار سيستم تجزيه وتحليل عوامل خطرزا و  نقاط كنترل بحراني  از مرحلة برداشت تا بسته بندي – آيين كار ۶۷۶۲
مواد غذایی- مواد افزودني كف زداهاي مجاز مصرفي در فرآيند – فهرست اجزاء ۶۸۹۶
پروتئين گياهي و فرآورده هاي آن ـ  پودر كتلت ـ ويژگيها و روشهاي آزمون ۶۹۳۵
ادويه و چاشني – اندازه گيری ترکیبات پيپرين در فلفل وعصاره هاي آن با روش كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا (HPLC) – روش آزمون ۶۹۴۰
مواد غذایی- مواد افزودني _ استات آلفا توكوفريل – ويژگيها و روشهاي آزمون ۶۹۵۸
زعفران- تعيين اسانس – روش آز مون ۷۰۰۱
آنغوزه شیرین- روش شناسائی شیره خرما- ویژگیها و روشهای آزمون ۷۰۶۰
سس هاي امولسيوني – تعيين زرده تخم مرغ به روش كينولين فسفر موليبدات – روش آزمون ۷۲۷۳
ريبوفلاوين به كاربردني در صنايع خوراكي – ويژگيها و روشهاي آزمون ۷۶۳۲
اسيد فوليك مورد مصرف در صنايع خوراكي – ويژگيها و روشهاي آزمون ۷۶۳۳
سس سويا-ويژگي ها و روشهاي آزمون ۷۷۲۰
ليمو ترش خشك شده-ويژگيها و روش هاي آزمون ۷۹۳۱
مواد غذايي-مواد افزودني-دي اكسيد تيتان خوراكي-ويژگي ها و روش هاي آزمون ۸۰۱۹
مواد غذايي-مواد افزودني-دي ال متيونين-ويژگي ها و روش هاي آزمون ۸۰۲۰
مواد غذايي-مواد افزودني-پودر(گرد)فروكتوز خوراكي-ويژگي ها و روش هاي آزمون ۸۰۲۱
مواد غذايي-مواد افزودني-پودر(گرد)لاكتوز خوراكي-ويژگي ها و روش هاي آزمون ۸۰۲۲
مواد غذايي-مواد افزودني-بتا كاروتن-ويژگي ها و روشهاي آزمون ۸۰۲۳
مواد غذايي-مواد افزودني-بتا كاروتن۱۰درصد خوراكي محلول در آب-ويژگي ها و روش هاي آزمون ۸۰۲۴
860 views